کمک معیشتی

717

مردم اطمینان و اعتماد داشته باشند که دولت ارائه این کمک معیشتی را برای کاهش مقداری از مشکلات آنان ادامه خواهد داد/برای اجرای عدالت گام های بیشتر و مهمتری باید برداشته شود

لینک کوتاه:Too Many API Requests.