50 درصد کل خطوط ریلی کشور طی دوره 8 ساله

528

تا پایان دولت دوازدهم 50 درصد کل خطوط ریلی کشور طی دوره 8 ساله ایجاد شده است

لینک کوتاه:Too Many API Requests.