سوالات متداول

  • داشتن حساب ارزی الزامیست
  • اصل کارت ملی جدید
  • شماره موبایل به نام خریدار (دریافت کننده ارز)
  • کارت بانکی بنام خریدار (دریافت کننده ارز)